Integritetspolicy inom koncernen Norrland 2.0
För koncernen Norrland 2.0 är personlig integritet något som vi dagligen värnar om och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi försöker ständigt minimera personuppgifternas omfattning, lagringstid och tillgänglighet samt kontinuerligt utbilda/uppdatera samtliga anställda på området.

Denna policy beskriver kortfattat vilka personuppgifter vi behandlar i våra externa relationer och hur de behandlas. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

Koncernen Norrland 2.0 består av bolagen:
Halleluja AB, organisationsnummer: 556911-1619
Heja Eventbyrå AB, organisationsnummer: 556689-8762
Norrland 2.0 AB, organisationsnummer: 556961-4430
Punktpr AB, organisationsnummer: 556778-9424

Alla bolag hittar du på adressen (post- och besöksadress):
Renmarksesplanaden 1
903 26 Umeå

Varje bolag behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig och har därför en skyldighet att se till att behandlingen sker i enlighet med denna policy och vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Du som registrerad har alltid rätt att kontakta oss för att göra dina rättigheter gällande.

Respektive bolag har i sin tur upprättat verksamhetsspecifika rutiner för personuppgiftshantering. För frågor om koncernens arbete med integritet och dataskydd, kontakta: dataskydd@norrland2.nu

De fyra ovan nämnda bolagen benämns i policyn som ”Bolagen”.

 

Personuppgiftshantering i Bolagen
Norrland 2.0:s verksamhet och koncernbolag innefattar i huvudsak inte insamling och lagring av personuppgifter, men precis som alla andra bolag behandlar vi personuppgifter i viss utsträckning.

Att upprätta affärsrelationer i syfte att utveckla Bolagens tjänster och produkter samt nya affärsverksamheter och projekt är en viktig del av vår kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell eller befintlig kund gällande Bolagen, deras tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter samlar Bolagen in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i bolagets affärs- eller marknadssystem. Detta med målet att bolaget ska kunna upprätta eller vårda en affärsrelation med dig och/eller kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

 

Behandling av personuppgifter
Vår behandling av personuppgifter stödjer sig på bolagets berättigade intresse av att kunna upprätta och bibehålla affärsrelationer samt att kunna utveckla sina tjänster, produkter och system.

Denna policy görs tillgänglig via varje bolags webbplats samt kan fås som dokument vid förfrågan. Har kontakt förts via telefon eller annat digitalt medium än mejl ska kontakten följas upp med ett mejl enligt rutin. Marknadsmaterial och direktutskick från något av bolagen ska innefatta hänvisning till denna policy eller hur policyn kan anskaffas.

Dina personuppgifter sparas på berört bolags plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. Bolaget kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

Bolagen behandlar även vissa personuppgifter med stöd av lag som exempelvis bokföringslagen, och med stöd av avtal, såsom till exempel kundavtal, för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet.

 

Gallring och radering
Berört bolag kommer att behandla dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål; till dess du begär att inte längre finnas registrerad; samt upp till två (2) år efter att ett avtal upphört. Personuppgifter som blivit inaktuella t.ex. på grund av pensionsavgång raderas utan onödigt dröjsmål så snart Bolagen mottagit information om detta.

Om en affärsrelation inte har utvecklats inom tolv (12) månader från den första kontakten kommer dina personuppgifter att raderas. Bolagen har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre uppfyller sitt syfte.

Uppgifter insamlade utifrån berättigat intresse kommer även att raderas utan onödigt dröjsmål på din uttryckliga begäran. Uppgifter som behandlas med stöd i lag raderas i enlighet med lagkrav.

Begäran om utdrag eller radering ställs med fördel till dataskydd@norrland2.nu.

 

Personuppgiftskategorier som kan insamlas och behandlas:

  • För- och efternamn
  • Kontaktuppgifter såsom mejladress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
  • Personnummer
  • Korrespondens mellan dig och bolaget
  • IP-adress och webbläsarinställningar
  • Uppgifter om kostpreferens i samband med föreläsningar, events etc. (dessa uppgifter raderas inom en (1) månad efter aktivitetens genomförande)

 

Användning av personuppgiftsbiträden
För att kunna erbjuda bästa service för dig, våra kunder och andra partners, så anlitar vi ett antal personuppgiftsbiträden, vilka kan komma att behandla personuppgifter på vårt uppdrag

Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för bolagens räkning och i enlighet med bolagens uttryckliga instruktioner. Bolagen överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka bolagen har samlat in uppgifterna. Det åligger den personuppgiftsansvarige att säkerställa att dessa följer bolagets säkerhetskrav, begränsningar samt krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

 

Var dina personuppgifter behandlas
Bolagen har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/ EES. Det kan dock förekomma att dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES.

I sådant fall kommer berört bolag att vidta alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Det åligger respektive bolag att redogöra för sina respektive personuppgiftsbiträden och du kan när som helst begära ut en lista över vilka personuppgiftsbiträden som respektive bolag har. Vid frågor, kontakta: dataskydd@norrland2.nu

 

Cookies, pixlar och taggning
Bolagens webbsidor kan använda cookies, pixlar eller taggar för att förbättra ditt webbplatssök, ett bolags tjänster eller hemsida. En cookie är en textfil som skickas från bolagets webbserver och som sparas
på din webbläsare eller enhet. Bolagen använder sig även av cookies för övergripande analytisk information om ditt besök på berört bolags webb och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan själv ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

 

Översikt av personuppgifter i Bolagens kommunikationskanaler

Webbadresser:

www.punktpr.se

www.hallelujamoment.com

www.heja.se

www.norrland2.nu

Samtliga använder Google Analytics och/eller Facebook Pixel.
Artiklar på dessa webbplatser kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

E-post
Vi har en epostpolicy som innebär att vi regelbundet raderar och/eller överför personuppgifter till ett säkert system.

Telefoni
Vi har även inrättat en telefonpolicy som innebär att vi regelbundet raderar och/eller överför personuppgifter till ett säkert system.

 

Dina rättigheter

Återkalla samtycke
Om du vill – helt eller delvis – återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i slutet av denna policy.

Begäran om rättelse eller radering
Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Efter en sådan begäran prövar vi om det finns skäl för sådan ändring.

Begäran om registerutdrag
Du har rätt att begära utdrag från oss och från våra register/system i vilka personuppgifter om dig behandlas och i sådant utdrag få besked om vilka personuppgifter om dig som respektive Bolag behandlar och hur bolaget behandlar dessa.

Synpunkter
Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning eller vill invända mot behandlingen vänligen kontakta dataskydd@norrland2.nu

Datainspektionen
Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på www.datainspektionen.se.

 

Bolagens begränsning
Utöver denna policy har respektive bolag upprättat policys och arbetsguider specifika för respektive verksamhet. Dessa revideras och uppdateras löpande för att säkerställa att den lever upp till rådande förhållanden och lagstiftning.

Vill du veta mer om dessa, kontakta dataskydd@norrland2.nu.

 

Norrland 2.0 • Halleluja • Heja! • Punkt PR

Renmarksesplanaden 1

903 26 Umeå

Här är det kakor! Vi använder cookies för att bättre förstå vad du som besökare uppskattar på vår webb samt för att kunna annonsera på sociala medier. Är det okej med dig? Läs vår integritetspolicy.